• Fri frakt i hela Sverige
 • Nordens största utbud av uterum och växthus
 • Jämför oss! Kvalitet och pris

Varukorg  Maila varukorg

Produkter
Antal
à-pris
Total kostnad
Totalt 0 SEK
Expeditionsavgift 39 SEK
Frakt 0 SEK

Gratis växthusförsäkring i 3 månader

3man_gratis_forsakring_ikon_web_se_250px

Willab Garden har i samarbete med försäkringsbolaget Solid skapat en unik försäkring för växthus. Den ger ersättning för skador som orsakas av blåst, tung snö och fallande grenar. Vi bjuder på de 3 första månaderna!När den tiden löper ut kommer Solid försäkring att skicka erbjudande om förlängning av försäkringen och information om premie. Du bestämmer själv om du vill fortsätta med försäkringen eller inte. 

Willab Garden säljer växthus av hög kvalitet och lämnar 12 års garanti, men det kan finnas tillfällen då det kan kännas tryggt med en försäkring. I de flesta fall täcker nämligen inte den vanliga villaförsäkringen växthus. Hos vissa försäkringsbolag kan du mot en tilläggspremie försäkra växthuset men i många försäkringsbolag är växthus undantagna. Vår försäkring gäller endast för växthus som säljs av Willab Garden med ett värde upp till 70 000:–.

Sammanfattning av försäkringsvillkor:

 • Försäkringen täcker skador över 800:- till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakade av naturens yttre påverkan som inte omfattas av garanti.
 • Gäller även stöld av växthus.
 • Försäkringen gäller i 3 månader.
 • Vid skada utgår ingen självrisk.
 • Värdeminskning/nedskrivning till följd av ålder och slitage görs ej.
 • Skada ersätts med reservdelar eller nytt växthus upp till det ursprungliga värdet på växthuset.
 • Täcker inte skador orsakade av växthus (följdskador)

 

Försäkringsinformation från Solid försäkring

Detta är information som försäkringsföretag enligt lag ska lämna innan köp av försäkring. Det är viktigt att du läser informationen. Notera att informationen endast ger en översikt av försäkringen och att den ej återger de fullständiga försäkringsvillkoren.   

Om försäkringen

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare av produkten eller för annan som senare gör ett lagligt förvärv av den försäkrade produkten. Anmälan om ägarbyte görs till Solid Försäkring.
Försäkringen ersätter skada på den försäkrade egendomen som uppstår genom plötslig och oförutsedd händelse till följd av naturens yttre påverkan. Försäkringen ersätter även stöld av den försäkrade egendomen.

Begränsningar i försäkringen framgår nedan under "Viktiga begränsningar". Om något skydd är särskilt viktigt för dig ber vi dig att fråga oss genom att ringa vår kundservice på telefon 0771-113 113. 

Försäkringstid och förnyelse

Försäkringen gäller i 3 månader. Försäkringen upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. I den mån Solid Försäkring kan erbjuda dig förlängning av försäkringen skickas ett sådant förlängningserbjudande till dig i samband med försäkringens upphörande.  

Ersättning 

Om din produkt inte går att reparera ersätter vi dig med en helt ny. Om du inte kan få en likadan som du köpte från början ser vi till att du får en produkt med motsvarande prestanda. Du kan få en produkt som maximalt kostar upp till ursprungligt försäkringsvärde (försäkringsvärdet framgår av försäkringsbeviset). Kontantersättning utgår inte. Skydd för samma händelser som omfattas av denna försäkring kan finnas i din hemförsäkring men ett sådant skydd ingår oftast inte automatiskt och gäller med en självrisk.

Viktiga begränsningar

 •  fel som kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen, skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet,
 • skada som uppstått på grund av slitage,
 • skada orsakad av sprängnings-, schaktnings-, pålnings-, spontningsarbete eller liknande,
 • kostnad för service, översyn och/eller rengöring,
 • skada som understiger 800 kr.

Samtliga undantag och begränsningar framgår av de fullständiga villkoren.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Premie

Premien för försäkringen framgår av försäkringserbjudandet som samtidigt är ditt försäkringsbevis om du väljer att teckna försäkringen. Försäkringen betalas med inbetalningskortet som kommer tillsammans med erbjudandet.

Aktsamhetskrav

För att ersättning ska lämnas krävs det att den försäkrade uppvisat normal aktsamhet och uppsikt över sin egendom.
Vid bristande aktsamhet kan ersättningen nedsättningsprövas efter vad som är skäligt alternativt utebli beroende på hur du har agerat eller underlåtit att agera. Exempelvis får egendomen inte användas i en miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks- och installationsanvisningar samt tillverkarens skötselråd ska följas.

Vid skada

Skada ska snarast möjligt anmälas till Solid Försäkring. Solid Försäkring ersätter inte skada som den försäkrade anmäler senare än tio år från det att skadan inträffade. Vid skada ska försäkringstagaren fotografera det försäkrade objektet i det skick som försäkringstagaren fann växthuset direkt efter att skadan inträffat.

Till skadeanmälan ska det bifogas:

fotografier på det försäkrade objektet, försäkringsbevis tillsammans med originalkvitto, 
andra handlingar som kan behövas för bedömningen av skadan. 

Skicka din skadeanmälan till: 
Solid Försäkring 
Box 22068 
250 22 Helsingborg

Personuppgiftslagen (PUL)

Solid Försäkring behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Du medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och e-post.

Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att bedöma försäkringsansökningar, fullgöra Solids åtaganden gentemot dig, tillvarata Solids rättsliga anspråk, upprätta försäkringsstatistik, för marknads- och kundanalyser samt för produktutveckling. Uppgifter om dig kan även komma att lämnas ut till Solids ombud och andra samarbetspartners för de nu nämnda ändamålen. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter.

Dina uppgifter kan även komma att användas för marknadsföringsändamål. Du samtycker till att Solid använder dina personuppgifter för marknadsföring samt till att dessa lämnas ut till Solids ombud och andra samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder.

Du har alltid rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål, varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundservice på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Du har alltid rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende dig som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.

Ångerrätt

I enlighet med bestämmelserna i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har försäkringstagare rätt att frånträda avtal som är ingångna på distans t ex via telefon eller internet eller utanför säljarens affärslokaler (ångerrätt). Ångertiden är 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Ångerfristen börjar löpa tidigast när den försäkrade har fått lagstadgad information och villkor. Om du vill nyttja din ångerrätt meddela Solid Försäkring inom ovannämnda tid. Solid har rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit giltig.

Om vi inte skulle komma överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller andra frågor som rör våra produkter och tjänster ber vi dig ta kontakt med oss. Vi tycker att det är av största vikt att höra din åsikt och att följa upp frågor som du är missnöjd med. Vi är givetvis beredda att ompröva ett beslut om t.ex. förutsättningar ändrat sig eller vi missförstått varandra. Skicka ett skriftligt klagomål via e-post eller brev till klagomålsansvarig på Solid Försäkring klagomal@solidab.se eller:
Solid Försäkring Att: Klagomålsansvarig, Box 22068, 250 22 Helsingborg. Om du därefter fortfarande inte är nöjd, har du möjlighet att överklaga beslutet till Solids Försäkringsnämnd. 

Om du inte godtar Solid Försäkrings beslut har du möjlighet att få ärendet prövat externt enligt följande: 

 • Allmänna Reklamationsnämnden (statlig myndighet som prövar konsumenttvister kostnadsfritt), Box 174, 103 23
 • Stockholm Domstolsprövning - En försäkringstvist kan också i de flesta fall prövas i allmän domstol.

 Vill du ha kostnadsfri rådgivning i försäkringsfrågor kan du vända dig till: 

 • Konsumenternas Försäkringsbyrå ger allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor. Skriv till: Konsumenternas Försäkringsbyrå, 
 • Box 24215, 104 51 Stockholm 
 • Hallå Konsument (www.hallakonsument.se), oberoende vägledning genom Konsumentverket. 
 • Kommunal konsumentvägledare kan också ge råd och information.

Försäkringsgivare

Solid Försäkringsaktiebolag
Org. nr. 516401-8482
Box 22068, 250 22 Helsingborg
Webbplats: www.solidab.se
Solid Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.
Har du frågor? Kontakta gärna vår kundservice på telefon 0771-113 113 (mån fre 08.00 18.00) eller via e-post till kunder@solidab.se

Planeringsverktyg

Nu lanserar Willab Garden en ny uterumsguide som ger dig möjlighet att hemma, i lugn och ro bygga ditt uterum på nätet. Tre enkla steg till ett färdigt uterum!

Till uterumsguiden

Se olika växthus eller uterum i din egen trädgård - innan du köper! Willab Gardens app gör det möjligt att få en bild hur de olika modellerna kan gestaltas i din egen trädgård.

App Store     Google Play

Vi gör det enklare och roligare att handla växthus på nätet! I vår guide väljer du själv modell, färg, placering av dörrar och vilka tillval du vill ha på ditt växthus.

Till växthusguiden

Ett fantastiskt hjälpmedel för dig som ska köpa glasräcke. Ange dina mått och guiden räknar direkt ut delningar och materialåtgång. Du får snabbt en bild av hur ditt glasräcke kommer se ut och vad det kostar.

Till glasräckesguiden

WPC-guiden gör det enkelt att handla WPC-golv. Ange dina mått och få förslag på hur du kan lägga ditt golv och läggningsmönster. Guiden beräknar antalet clips och ändlock som går åt och du får ett totalpris.

Till WPC-guiden

Om Willab Garden

Willab Garden är Nordens ledande leverantör av uterum och växthus sedan 1986. Sedan 2018 erbjuder vi även pool för trädgård. Vi på Willab Garden vill erbjuda dig ett brett och prisvärt sortiment av kvalitetsprodukter inom växthus, uterum, pool och annat som hjälper dig att skapa ditt favoritrum i trädgården! Hos oss hittar du alltid massor av inspiration för växthus, uterum, odling, pool, uteplats och inredning. Antingen på webben, i sociala kanaler eller kan du besöka någon av våra butiker/showrooms. I våra butiker kan du se våra produkter uppbyggda i inspirerande miljöer och få hjälp av våra kunniga säljare. Du hittar dessutom ett stort utbud av inredningsdetaljer till uterummet, växthuset eller hemmet. Föredrar du att planera ditt nya uterum, växthus eller din uteplats hemma i lugn och ro har vi smarta digitala planeringsverktyg som gör ditt köp enkelt, tryggt och bekvämt.

Välkommen!

Läs mer om Willab Garden »

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas. trygg e-handel

Gratis katalog hem i brevlådan!

Inspiration, tips, kunskap och idéer om hur du skapar rum i trädgården.

Beställ katalog

Ange en e-postadress som din varukorg ska skickas till.

Skicka